Bene.cz Edovacesta.cz Edovastopa.cz SPDev.cz NEXTtwenties.cz Sam.cz
NEXT Twenties - Vize pro dvacátá léta pro generaci dvacetiletých - Next 20s
  
Ing. Eduard Smutný zemřel v roce 1993. Jeho poslání má ale dnes šanci na oživení.
Naším nosným projektem je Vize NEXT Twenties - Next 20s. Je to Vize pro dvacátá léta a mladé lidí kolem 20 let plus mínus libovolně.
NEXT Twenties.cz

Zavři okno

Stanovy

 Stanovy spolku Edova cesta z. s.

 

Čl. 1 
Název, forma a sídlo

Spolek Edova cesta z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Náměstí 337, 257 63, Trhový Štěpánov.

 

Čl. 2 
Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se sdružili obdivovatelé Ing. Eduarda Smutného, elektronického konstruktéra z let 1960 – 1995. Ing. Eduard Smutný, mezi přáteli Eda, proto ten název, zemřel v roce 1995. Svojí prací při konstrukci prvních domácích počítačů a firemních mikropočítačů dal lidem kolem sebe velké množství impulsů, ve který lze i dnes pokračovat.

 

Čl. 3 
Základní účely spolku

Základními účely spolku jsou:

a)      Propagace nových technologií, elektroniky, robotiky, programování, zejména mezi mládeží

b)     Činnosti podporující moderní mimoškolní vzdělávání dětí v uvedených oblastech

c)     Mapování života a práce zesnulého Ing. Eduarda Smutného

 

Čl. 4   Vedlejší hospodářská činnost spolku

Spolek bude dále vyvíjet tuto vedlejší hospodářskou činnost

a)     Vývoj a výroba elektronických a robotických stavebnic pro výuku dětí a mládeže.

b)     Distribuce dílů a součástek

c)      Provoz internetového portálu a znalostní databáze.

Čl. 5 
Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

a)      Praktická činnost ve spolupráci s podobnými spolky, školami, zájmovými kroužky a technickými centry

b)     Organizování přednášek, soutěží a akcí v uvedených oborech

c)      Pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře),

 

Čl.  5 
Členství ve spolku

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.

Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.

Člen spolku má právo zejména:

-     účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,

-     posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,

-     předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

 

Člen spolku je povinen zejména:

-     dodržovat stanovy

-     sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

 

Čl. 6 
Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.

 

Čl. 7 
Orgány spolku

1.     Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby

a)     schválila případné změny stanov,

b)     zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně tuto radu spolku odvolala,

c)      schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,

d)     určila koncepci činnosti spolku na další období,

e)     stanovila výši členských příspěvků,

f)       schválila rozpočet spolku na příští období,

g)     zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku,

h)     rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

i)       vyloučila člena pro hrubé porušování stanov

2.     Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. 

3.     Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.

4.     Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.

5.     Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku, která si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka. V kompetenci rady spolku je také předsedu, místopředsedu nebo pokladníka odvolat.

6.     Rada spolku je tříčlenná. Její funkční období je pětileté. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.

7.     Rada spolku se skládá z Předsedy, místopředsedy a jednoho člena rady.

8.     Statutárním orgánem ve smyslu osob zastupující spolek navenek, je Předseda. Předseda má právo vystupovat jménem spolku, podepisovat veškeré dokumenty s třetími stranami, ovládat a spravovat peněžní účet u zvolené banky včetně bankovních karet a jiných technických prostředků přiřazených k tomuto účtu.

9.     V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je předseda spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady.

10. Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho funkční období je pětileté. Předseda je volený Radou spolku.

11. V případě že by předseda nemohl, např. kvůli zdravotnímu stavu a nebo v případě jeho úmrtí, přecházejí všechny jeho pravomoci na místopředsedu a  povinen do 30 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady a volbu nového Předsedy..

 

Čl. 8 
Hospodaření spolku

1.       Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

2.       S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.

3.       V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. technické vzdělávání mládeže.   

 

Čl. 9 
Závěrečná ustanovení

1.       Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2.     Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 22.7.2015 Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze.

 

 

 

Tyto stanovy spolku Edova stopa z.s. byly schváleny na ustavující schůzi spolku dne 22.7.2015 a byly tedy přijaty zakladateli:

 

 

Ing. Tomáš Smutný

 

 

Dne 22.7.2015

 

 

 

 

 

 

.Zavři okno

Edova cesta, z.s. Email.cz